Anestéziologická ambulancia
Anestéziologická ambulancia zabezpečuje približne 3500 – 4000 predanestetických vyšetrení ročne, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov, konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientom plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa stavu buď na ambulancii alebo na lôžku pacienta na oddelení, respektíve na pracovisku, kde sa nachádza.
Predoperačné anesteziologické vyšetrenie spočíva vo vyšetrení pacientov so zameraním na zhodnotenie chronických chorôb a liečby, odhad rezerv, stanovenie operačného rizika a následne návrh opatrenia so zameraním na optimalizáciu liečby, orgánových funkcií a zníženie rizika, návrh komplexného perioperačného postupu. Opierame sa o údaje získané rozhovorom s pacientom, o základné vyšetrenie vykonané praktickým lekárom, internistom, či kardiológom a u detí pediatrom.
Súčasťou je zhodnotenie a prípadne doplňujúce vyžiadanie funkčných a laboratórnych vyšetrení. Na záver je pacient poučený o rizikách a možnostiach a dáva informovaný súhlas s anestéziou.
Na anesteziologické vyšetrenie nie je potrebné sa vopred objednať.